دوره ها

نحوه طراحی سیستم حفاظت دربرابر صاعقه برای سیستم های فتو ولتاییک

نحوه طراحی و اجرای سیستم حفاظت دربرابر صاعقه دردیتا سنتر

بررسی و نحوه انتخاب و حفاظت تجهیزات در برابر اثرات ناشی از صاعقه

روش های اندازه گيري مقاومت الكترود زمين و مقاومت ویژه خاک

بررسی انواع سیستم های زمین و نحوه اجرای آن (مقدماتی )

الزامات و بررسی اجرای سیستم های صاعقه گیر

نحوه انتخاب و تعیین شعاع پوششی سیستم های حفاظت در برابر صاعقه

مدیریت ریسک حفاظت در برابر صاعقه مطابق با استاندارد IEC62305-2