خدمات پس از فروش سیستم های ارتینگ و حفاظت در برابر صاعقه

واحد خدمات پس از فروش با ارسال فرم های نظر سنجی به کارفرماهای مختلف، نسبت به میزان رضایتمندی آنها اقدام نموده و مستندات مربوطه جمع آوری و پیگیری می گردد.