نصب و راه اندازی و اجرا سیستم های ارتینگ و حفاظت دربرابر صاعقه

نیروهای آموزش دیده در گروه مهندسین  شعله شاهرودی ، توانایی اجرای کلیه پروژه های مرتبط را در کوتاه ترین زمان ممکن و با بهترین کیفیت دارند. کلیه پروژه ها زیر نظر مدیرپروژه و براساس برنامه های زمان بندی که با نرم افزار پریماورا آماده میشود اجرا شده و چک لیست های مربوطه حین انجام کار و پس از اتمام کار تهیه و به تایید مجری ، ناظرین و کارفرمای اصلی می رسد