خدمات تست و بازبینی های دوره ای

کلیه پروژه های اجرایی ،به صورت دوره ای باید مورد تست و بازبینی قرار گیرند که این امر درقالب قراردادهای جداگانه با کارفرماهای مختلف منعقد شده و ازطریق دستگاههای اندازه گیری مرتبط و کالیبره شده به همراه دستورالعمل های تست و چک لیست ها صورت می گیرد.